ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံရြာသားကုိ ရက္စက္စြာ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္

Print

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မ ၃၃၊ ၉၉ တုိ႔မွ အျပစ္မဲ့ရြာသား တားကူန္ေစာကုိ TNLA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ရက္စက္စြာ ဖမ္းဆီးရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

အျပစ္မဲ့ရြာသား တားကူန္းေစာ

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တားကူန္ေစာ (အသက္-၄၅ ႏွစ္၊ မိဘ-တားအေလာတ္ + ယားအီ)ကုိ ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္၊ ဟုိပုံေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာင္းေလာေက်းရြာ ၎၏ ေနအိမ္တြင္ ရွိေနစဥ္ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးကာ ဓားျဖင့္ အေရခြံကုိ ျခစ္၊ ရုိက္ႏွက္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ႏွိပ္စက္ျပီး နမ့္ခုိင္စခန္းကုိ ေခၚသြားခဲ့သည္။

၁၀ ရက္ၾကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရျပီးေနာက္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ကြတ္ခုိင္ျမိဳ႕နယ္ ပန္စေရာပ္၊ ဟုိေမာ၊ လြယ္ေတာ္ရြာမွ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ တအာင္းအမ်ဳိးသားပါတီ(TNP) တာ၀န္ရွိသူမ်ားတုိ႔မွ စခန္းကုိ သြားေရာက္ ေထာက္ခံကာ ကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိ ၎တုိ႔၏ ျပင္းထန္စြာ ရုိက္ႏွက္သည့္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ နမ့္ဖက္ကာ ေဆးရုံတြင္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆးကုသမွဳ ခံယူေနရဆဲျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဖက္တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံ အျပစ္မဲ့ရြာသူ/သားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေေလ့ရွိပါသည္။